נהלי רישום למשתתפים בפעילות במתנ"ס יהוד מונוסון לשנת תשפ"א

 להורדת הקובץ לחצו כאן

נהלי רישום למשתתפים בפעילות

במתנ"ס יהוד מונוסון לשנת תשפ"א

 

תוכן עניינים
נהלי רישום למשתתפים בפעילות לשנת תשפ"א

תקנון רישום לחוגים לשנת תשפ"א

תקנון רישום לצהרוני גני הילדים לשנת תשפ"א

תקנון רישום לצהרוני בית הספר תשפ"אתקנון רישום לחוגים לשנת תשפ"א

 1. נהלי הרשמה: 

 • שנת הפעילות במתנ"ס תפתח בתאריך 1.9.20 ותסתיים ב 31.7.21 (חוגים מסוימים יפתחו במועד מאוחר יותר) למעט תחום המחול שפעילותו תסתיים לאחר מופע הסיום.

 • ההרשמה למכלול החוגים והפעילויות של המתנ"ס תתקיים באמצעות אתר האינטרנט של המתנ"ס, במקרים מיוחדים בלבד הרישום יתבצע במזכירות המתנ"ס.

 • ההרשמה לחוגים היא על בסיס "כל הקודם זוכה", מספר המקומות בכל קבוצה מוגבל.

 • מחיר החוג / הפעילות הנקוב הוא לחודש, התשלום הוא שנתי. הפעילות מתקיימת לפי לוח החופשות של המתנ"ס. המחיר אינו כולל ערכות וחומרים (במידה וקיימים בחוג)בחוגים מסוימים התשלום אינו כולל גם תחרויות, אירועי שיא, מופעים, תלבושות ובדיקות  רפואיות. השימוש בשירותים אלו הינם לשיקול דעתו של הנרשם.

 • שיעור שיבוטל ע"י המדריך או המרכז יוחזר במועד אחר (כולל ימי שישי/ חודש יולי/ אוגוסט).

 • לא יינתן החזר שיעור או החזר כספים בגין היעדרות משתתף

 • לידיעתכם, בחישוב המחיר שוקללו חופשות החגים, ובימים אלו לא תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי בגינם.

 • פתיחת חוג והמשכיותו מותנה במספר מינימלי של משתתפים. המתנ"ס רשאי לסגור חוג במהלך השנה במידה ומספר המשתתפים לא הגיע למינימום ההפעלה שנקבע. 

 • שיעור ניסיון יחויב בתשלום במידה ותתבצע רישום לחוג. 

 1. אופן התשלום

 • התשלום לחוגים יתבצע בתשלומים חודשיים מיום הרישום ועד לחודש יוני/יולי 2021 כולל. 

 • התשלום לחוג יתבצע בתשלום מראש בכרטיס אשראי (חיוב מידי חודש בחודשו שאיננו תופס את מסגרת האשראי) בצ'קים לכל השנה או במזומן (תשלום מראש לכל השנה). על צ'קים חוזרים תגבה עמלת צ'ק חוזר בהתאם לתעריף הבנק. • במידה והרישום יתבצע באמצע החודש יחויב המשתתף באופן יחסי על השתתפותו – תשלום זה יתבצע במזומן או שיצטרף לתשלום שבחודש העוקב. 

 • מחיר החוגים, כפי שמצוין בחוברת/אתר, הינו מחיר שנתי המתורגם לעלות ממוצעת חודשית. בנוסף בחלק מהחוגים יגבה המתנ"ס דמי רישום בתחילת השנה. (דמי הרישום לא יוחזרו במקרה של עזיבה במהלך השנה)
  בחלק מהחוגים תידרש רכישת ציוד/ערכות/ביגוד/שירות ע"י המתנ"ס, אשר לא כלולים במחיר החוג אך הינם חובה ותנאי להשתתפות בחוג. היה ומסיבה כלשהי תתבטל ההשתתפות בחוג / החוג ייסגר מכל סיבה שהיא הערכה תשאר בידי המשתתף אשר לא יהיה זכאי להחזר בגינה.

 • במהלך השנה יתכנו מופעים ואירועים מיוחדים אשר יערכו במהלך השנה ובסיומה יהיו כרוכים בתשלום נוסף למחיר החוג. אין חובת השתתפות בהם. 

 • יורשה להשתתף בחוג רק מי שסיים את כל תהליך ההרשמה והתשלום לכל השנה, ואין כנגדו חובות משנים קודמות.

 • חוב בגין תשלום שלא כובד יסולק על ידי הנרשם תוך שבוע ימים ממועד התשלום המקורי. במידה ולא סולק החוב השתתפות הנרשם בפעילות תופסק באופן מיידי.

 1. הנחות:

 • ההנחות ניתנות בהתאם לנוהל הנחות של מתנ"ס יהוד המפורסם באתר האינטרנט

 • הנחות חוג נוסף/ משתתף נוסף: 5% לכל חוג כולל ילד ראשון

 • במידה ואחד החוגים יתבטל ההנחה תבוטל

בקשה להנחה מיוחדת תתבצע באמצעות טופס הנחה במזכירות ותוגש לוועדת הנחות. רק טפסים מלאים יכובדו ע"י הוועדה . 

ועדת הנחות אחרונה תתקיים בדצמבר 2020 לאחר מכן לא יינתנו הנחות.

 • אין כפל הנחות

 

 1. ביטול השתתפות 

 • ניתן לפרוש מהחוג באמצעות הודעה בכתב למזכירות המתנ"ס (טופס הביטול נמצא באתר האינטרנט – קטגוריה טפסים)

 • לא ניתן לבטל חוג באמצע החודש - הביטול יכנס לתוקפו בתום החודש בו הוגשה בקשת הביטול 

 • מומלץ להגיש את הבקשה עד 22 בכל חודש בכדי להימנע מחיוב מיותר

 • ללא הודעה בכתב יחשב המשתתף כממשיך לכל דבר. יש לוודא במזכירות שטופס הביטול התקבל - ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך לכל דבר. לא יתקבלו ביטולי חוגים רטרואקטיבית והחזר כספי בגינם. 

 • ניתן לבטל השתתפות בחוג עד לתאריך 30/04/2021, למעט תחום המחול שבו ניתן לבטל פעילות עד סוף חודש מרץ. לאחר מכן לא יתקבלו ביטולים ולא יינתן החזר כספי. (למעט ביטול חוג בשל מצב בריאותי- יש להציג אישורים רפואיים) במקרים מיוחדים ניתן יהיה לעבור מחוג לחוג

 • בנוסף המתנ"ס יגבה דמי טיפול לביטול השתתפות בחוג בסך 100 ₪ למעט המקרה שהביטול נעשה בחודש ספטמבר 2020 שאז לא ייגבו דמי ביטול. כולל ביטולים עקב נגיף הקורונה כל עוד הנחיות הממשלה מאפשרות קיום חוגים.

 • היעדרות משתתף בעקבות כניסה לבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות על פי הנחיות משרד הבריאות לא תזכה את המשתתף בהחזר כספי.

 • במקרה בו יתבטל שיעור עקב כניסת המדריך לבידוד או כניסת הקבוצה כולה לבידוד במידה והפעילות לא לא תועבר מקוון יוחזר השיעור בין התאריכים 01/07/2021 – 15/08/2021 שיעור שיוחזר לא יינתן זיכוי כספי בגינו.

 • במקרה של סגירת חוג ע"י המתנ"ס מכל סיבה שהיא יוחזרו למשתתף דמי השתתפות היחסיים שנותרו להמשך החוג, עד סוף שנת הפעילות

 1. הצהרת בריאות:

 • הנני מצהיר כי ילדי נבדק לאחרונה ע"י רופא ונמצא כשיר לכל פעילות גופנית.

 • הנני מתחייב להודיע על כל שינוי במצבו הבריאותי של ילדי למדריך ולמזכירות המתנ"ס.

 • ידוע לי כי האחריות לנזקים שיגרמו לילדי עקב ליקוי במצב הבריאותי בעת פעילות מטעם המתנ"ס תחול עליי בלבד.

 • ידוע לי כי המתנ"ס מבוטח בביטוח צד ג' ואין לחוג/פעילות ביטוח תאונות אישיות 

 • לא יתקבל ילד ללא הצהרת בריאות עדכנית לכל יום פעילות.

 • ילדים מכיתה א' מחויבים במסכות פה ואף. 

 • אני מוסר הצהרה זו מרצוני לאחר שהבנתי את תוכנה.

 1. הפסקת השתתפות על ידי המתנ"ס:

 • המתנ"ס יהא רשאי להחליט על פי שיקול דעת המדריך ומנהל התחום כי הילד/ה אינו מתאים להשתתף במסגרת החוג וזאת בשל סיבה חברתית, מקצועית, משמעתית- התנהגותית, בריאותית, או כל סיבה אחרת שתיראה לצוות המקצועי. כאמור, יהיה המתנ"ס רשאי להפסיק את השתתפותו של הילד בחוג, וזאת לאחר מתן התראה להורים של שבוע מראש. במקרה כאמור תופסק גביית התשלומים מההורים בגין ההשתתפות החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.

 • במקרים בהם הילד/ה ינהג/ו באלימות כלשהי, הנהלת המתנ"ס תהא רשאית להשעות את הילד/ה מידית ללא התראה מוקדמת

 

תקנון רישום לצהרוני גני הילדים לשנת תשפ"א

הצהרונים שמפעיל המתנ"ס מלווים ומפוקחים על ידי רשת

"צהריים טובים" של החברה למתנ"סים

 • זמני פעילות הצהרון:

 • צהרוני המתנ"ס יחלו לפעול החל מתאריך 1/9/2020 ועד לתאריך 30/6/2021 בגני הילדים. 

 • שעות הפעילות בצהרון גני הילדים: בימים א'-ה' החל מהשעה 14:00 ועד השעה 17:00. בקייטנות במהלך השנה הפעילות תתקיים בין השעות 07:45 ועד 16:30.

 • בערבי חג אין פעילות בצהרונים ובימי חול המועד יופעלו הצהרונים על פי לוח חופשות של משרד התמ"ת אשר יחולק בתחילת שנה"ל ויפורסם באתר המתנ"ס.

 • כ- 3 פעמים במהלך השנה הפעילות בגן תסתיים מוקדם עקב התארגנות גננות הבוקר למסיבות. בימים אלו יופעל הצהרון משעת סיום הגן ועד השעה 15:00. במקרה ושני הגנים הצמודים חוגגים בו זמנית, לא יופעל הצהרון כלל. 

 • בצהרון בו יש איסוף ילדים מגנים סמוכים, יהא המתנ"ס רשאי להוציאם לפני השעה 14:00 מהגן.

 • לתשומת ליבכם – הקייטנות בחגים הן במסגרת "בתי הספר של משרד החינוך". במידה ויהיה רישום מוגבר ויהיו שני גנים במתחם, בשעות הבוקר, שיבוץ ילדי כל המתחם יעשה בהתאם לגן האם ולא לגן הצהרון.

 • פתיחת הצהרון מותנית במינימום משתתפים.

 • פיזור הילדים בתום יום הפעילות בצהרון:

 • ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון לא יאוחר מהשעה 17:00 ובחופשות עד השעה 16:30 ומתחייבים לדייק. בגין כל רבע שעה של איחור באיסוף הילד יחויבו ההורים בתשלום של 40 ₪. ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יחויבו בהוצאת הילד מן הצהרון.

 • קבלת הילד/ה תיעשה על ידי אחד מההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם בכתב על גבי טופס איסוף ילד מהצהרון הנמצא אצל מובילת הצהרון.


 • קבלת הילד/ה להורים פרודים ו/או גרושים, תתאפשר לשני ההורים או מי מטעמם בהתאם להחלטת בית משפט בדבר הסדרי ראייה – עותק של החלטת בית המשפט יימסר למתנ"ס מראש.

 • קבלת ילד/ה מהצהרון על ידי מי מאחיו תתאפשר רק לאחים מלווים מגיל 12 ומעלה. יש לפנות לרכזת הצהרונים למתן אישור חריג.

 • איסוף הילדים יתאפשר רק בתום שעות הפעילות בצהרון.

 • שער הצהרון/דלת הצהרון יישארו נעולים עד השעה 16:00 או עד תום פעילות החוג. החל מהשעה 16:00 ניתן יהיה לאסוף את הילדים.

 • בכל מקרה לא תתאפשר כניסה למתחם הגן. איסוף הילדים יתבצע מהמבואה או משער הגן.

 • במקרים חריגים יש לתאם מול צוות הצהרון איסוף מוקדם.

 • אי הפעלת הצהרון עקב מקרים מיוחדים

 • בנסיבות של כח עליון או גורם שאינו בשליטת המתנ"ס כגון: פגעי מזג אוויר, מלחמה, וכו' המתנ"ס יפעל בהתאם להוראת הרשויות, החברה למתנ"סים, ועל פי שיקול דעת המתנ"ס, בכפוף לחוות דעת משפטית ולגופו של מקרה וענין. במקרים אלו לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הצהרון.

 • במידה ותתאפשר פעילות בזמן שביתה במשך יום שלם תידרש תוספת תשלום של 50 ₪ ליום.

 • הצהרת בריאות:

 • ההורים מצהירים בזה כי בריאותו של הילד/ה תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העלולה למנוע את השתתפותו בצהרון ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון. 

 • במידה וקיימת בעיה בריאותית מחובתם של ההורים לדווח לרכזת הצהרונים ולצוות הצהרון.

 • במקרים של רגישויות, מגבלות, בעיות רפואיות ופסיכולוגיות, מחלות כרוניות, עיכובים התפתחותיים או הפרעות מהן סובל הילד, ההורים ימסרו לרכזת הצהרונים, מראש, מידע מלא על בריאותו של הילד/ה – בצירוף אישור רפואי. מסירת מידע מדויק מהווה תנאי הכרחי לקבלת הילד/ה לצהרון.


 • ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד/ה לצהרון במקרה של מחלה. כאמור תהא חזרתו/ה של הילד/ה מותנית באישור רפואי שיימסר למובילת הצהרון.

 • ההורים מצהירים כי ברור להם, על פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד תרופות כלשהן.

 • יש לציין כי לא תתאפשר בשום אופן אספקת מזון לתחומי הגן במהלך שעות הפעילות על ידי כל גורם שהוא – כולל ההורים, לבד מהספק שעמו מתקיימת ההתקשרות לצורך ההזנה.

 • העברת מידע בין צוות הגן לצוות הצהרון:

 • ההורה מאשר לצוות הבוקר ולצוות הצהרון להודיע זה לזה על כל מקרה/אירוע חריג.

 • יש לדווח לצוות החינוכי בצהרון ולרכזת הצהרונים על כל שינוי מצב משפחתי וזאת בשל ההשפעה הרגשית על התנהגותו של ילדכם בעת פעילות הצהרון.

 • במקרים בהם יעלו צרכים שונים בשיתוף מידע מול צוותי הגן, יתבקשו ההורים לחתום על טופס ויתור סודיות המאפשר העברת מידע רלוונטי בין המסגרות.

 • ביטוח הילדים: ילדי הצהרון מבוטחים בביטוח של מערכת החינוך הפורמאלית. בנוסף, למתנ"ס יש ביטוח צד ג' באמצעות החברה למתנ"סים.

 • חוגים:

 • בצהרון יופעלו שני חוגים בשבוע אשר יבחרו על ידי המתנ"ס. יתכנו שינויים מעת לעת.

 • עלות השתתפות  :

 • העלות החודשית: 985 ₪. התשלום יבוצע בעשרה תשלומים. המחיר עשוי להשתנות בהתאם להחלטה על רפורמת מחירי הצהרונים, עדכון ישלח בהתאם.

 • ביטול השתתפות יתבצע בכפוף להגשת הבקשה ובכפוף לתשלום דמי ביטול: על סך 100 ₪
  התחייבויות המתנ"ס:

 • צוות הצהרון מונה: מובילה וסייעת עד 28 ילדים.

 • החל מהילד ה- 29 המתנ"ס ישקיע מאמץ להקצות סייעת נוספת עד השעה 16:30. בימים בהם יחסר כח אדם תתאפשר העברת הסייעת השלישית לצהרון אחר.

 • במידה ומספר הילדים ישתנה במהלך השנה, יותאם מספר אנשי הצוות למספר הילדים.

 • במקרים בהם מספר הילדים ישתנה למינימום, תיתכן הפעלת הצהרון עם אשת צוות אחת.

 • המתנ"ס רשאי להפסיק את פעילות הצהרון באם תהיה עזיבת ילדים ומספר הילדים בצהרון יהיה מינימלי.

 • הצהרון יופעל על ידי צוות קבוע ומוסמך של המרכז, אולם אין בכך כדי למנוע מן המרכז להפעיל את הצהרון באמצעות ממלאי מקום – אם יהיה צורך בכך.

 • הפסקת השתתפות על ידי המתנ"ס:

 • המתנ"ס יהא רשאי להחליט על פי שיקול דעתה של הרכזת הפדגוגית ומנהל המתנ"ס כי הילד אינו מתאים להשתתף במסגרת הצהרון וזאת בשל סיבה חברתית, התפתחותית, משמעתית- התנהגותית, בריאותית, או כל סיבה אחרת שתיראה לצוות המקצועי. כאמור, יהיה המתנ"ס רשאי להפסיק את השתתפותו של הילד בצהרון, וזאת לאחר מתן התראה להורים של שבוע מראש. במקרה כאמור תופסק גביית התשלומים מההורים בגין ההשתתפות בצהרון החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.

 • במקרים בהם הילד/ה ינהג/ו באלימות כלשהי, הנהלת הצהרון תהא רשאית להשעות את הילד/ה מידית ללא התראה מוקדמת.

 

 

תקנון רישום לצהרוני בית הספר תשפ"א

הצהרונים פועלים בשיתוף עיריית יהוד ובהתאם למתווה שקבע משרד החינוך

 1. זמני הפעילות צהרוני "ניצנים"

 • הצהרונים בבתי הספר יפעלו החל מתאריך 1.9.2020 ועד לתאריך 30.6.2020. 

 • ימי הפעילות א'-ה' (לא כולל יום שישי) משעת סיום הלימודים ועד השעה 16:45. בימי חופשה יתקיים הצהרון במתכונת קייטנה בין השעות 08:00-16:00 בהתאם ללוח החופשות שיפורסם על ידי משרד החינוך - תוכנית ניצנים. 

 

 1. פיזור ילדים בסיום יום פעילות 

 • ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון, לא יאוחר מהשעה 16:45 ובחופשות עד השעה 16:00. בגין איחור יחויבו ההורים בתשלום של 40 ₪. 

 • ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יחויבו בהוצאת הילד מצהרון ביה"ס.

 • איסוף הילד יעשה מהכיתה בלבד ועל ידי מי מההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים, כי אדם אחר יקבל את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתב, על טופס קבלת ילד מהצהרון אשר נשלח מהמתנ"ס. (בתקופת קורונה האיסוף יתבצע לפי נהלי משרד החינוך/ בריאות משער בית הספר)

 • איסוף הילד להורים פרודים ו/או גרושים, תתאפשר לשני ההורים או מי מטעמם. 

 • איסוף ילד/ה מהצהרון על ידי מי מאחיו תתאפשר רק לאחים מלווים מגיל 12 ומעלה ובאישור מוקדם של ההורים. 

 1. אי הפעלת הצהרון עקב מקרים מיוחדים

 • בנסיבות של כח עליון או גורם שאינו בשליטת המתנ"ס כגון: פגעי מזג אוויר, מלחמה, וכו' המתנ"ס יפעל בהתאם להוראת הרשויות, החברה למתנ"סים, ועל פי שיקול דעת המתנ"ס, בכפוף לחוות דעת משפטית ולגופו של מקרה וענין. במקרים אלו לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הצהרון.


 • במידה ותתאפשר פעילות בזמן שביתה במשך יום שלם תידרש תוספת תשלום של 50 ₪ ליום.

 • במקרה של שביתה- החלטות באשר להפעלת הצהרון יהיו בהתאם למדיניות משרד החינוך והרשות המקומית. בגין ימים אלה יקבע תשלום נוסף. בכל מקרה, הפעלת הצהרון בימי השביתה תחל מהיום הרביעי לשביתה

 • פתיחת קבוצת צהרון מותנית במינימום נרשמים.

 1. הצהרת בריאות:

 • ההורים מצהירים בזה כי בריאותו של הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העלולה למנוע את השתתפותו בצהרון ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון.

 • במידה וקיימת בעיה בריאותית יש לפרט מה היא הבעיה .

 • במקרים של: רגישויות, מגבלות, בעיות רפואיות ופסיכולוגיות, מחלות כרוניות, עיכובים התפתחותיים או הפרעות אחרות מהן סובל הילד, ההורים ימסרו לצוות המרכז לגיל הרך, מראש, מידע מלא על בריאות הילד, בצירוף אישור רפואי. מסירת מידע מדויק, כאמור, מהווה תנאי לקבלת הילד לצהרון .

 • ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד לצהרון במקרה של מחלה. כאמור, תהא חזרתו של הילד לפעילות בצהרון מותנית באישור רפואי למדריכה המובילה בצהרון.

 • ההורים מצהירים כי ברור להם, שעל פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד תרופות כלשהן.

 • ההורים ידרשו לשלם תשלום נוסף , במקרים בהם נדרש לספק אוכל מיוחד או מותאם אישית לאלרגנים.

 • יש לציין כי לא תתאפשר בשום אופן אספקת מזון לתחומי הגן במהלך שעות הפעילות על ידי כל גורם שהוא, לבד מהספק שעמו מתקיימת התקשרות לצורך ההזנה.

 1. נהלי התשלום

 • התשלום לצהרון יתבצע בתשלומים חודשיים מיום הרישום ועד לחודש יוני/יולי 2021 כולל. 

 • התשלום לחוג יתבצע בתשלום מראש בכרטיס אשראי (חיוב מידי חודש בחודשו שאיננו תופס את מסגרת האשראי) בצ'קים לכל השנה או במזומן (תשלום מראש לכל השנה).

 • במידה והרישום יתבצע באמצע החודש יחויב המשתתף באופן יחסי על השתתפותו – תשלום זה יתבצע במזומן או שיצטרף לתשלום שבחודש העוקב. 

 • יורשה להשתתף בצהרון רק מי שסיים את כל תהליך ההרשמה והתשלום לכל השנה, ואין כנגדו חובות משנים קודמות.

 • על צ'קים חוזרים תגבה עמלת צ'ק חוזר בהתאם לתעריף הבנק.

 1. ביטול או שינוי הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים:

 • החל מתאריך 16.8.20 ועד 30.9.20 לא ניתן לבטל את ההשתתפות בצהרון לחודש ספטמבר ולא יינתנו החזרים כספיים בגין חודש זה.

 • החל מתאריך 01.10.20 ניתן לבטל השתתפות הילד בצהרון ע"י הודעה בכתב שתימסר באופן ידני במזכירות המתנ"ס עד ה- 15 לכל חודש בחיוב דמי ביטול בסך 100 ₪.

 • לא יינתן זיכוי על ביטול השתתפות לחלק יחסי של החודש .

 • לא יינתנו החזרים במקרה של מחלת ילד ו/או היעדרות מהצהרון וכן לא על ימי שביתה

 1. ביטוח הילדים :

ילדי הצהרון מבוטחים בביטוח של מערכת החינוך הפורמאלית. בנוסף, למתנ"ס יש ביטוח צד ג` באמצעות החברה למתנ"סים.

 1. עלות ההשתתפות : 

 • העלות החודשית: 835 ₪ לכיתות א'-ב', לכיתות ג' 985 ₪,  התשלום יבוצע בעשרה תשלומים. המחיר עשוי להשתנות בהתאם להחלטה על רפורמת מחירי הצהרונים, עדכון ישלח בהתאם.

 • ביטול השתתפות ביוזמת הורים יתבצע בכפוף להגשת הבקשה ובכפוף לתשלום דמי ביטול: על סך 150 ₪.

 • צהרוני ניצנים מסובסדים ע"י משרד החינוך (לא תתקיים ועדת הנחות)

 

 1. נהלי התנהגות 

 • במקרים בהם הילד ינהג באלימות כלשהי, הנהלת הצהרון תהיה רשאית להשעות את הילד מידית לתקופה קצרה לא התראה מוקדמת.

 • המרכז יהא רשאי להחליט, על פי שיקול דעתם של מנהלי המסגרת, מנהל/ת הצהרונים ומנהל המתנ"ס, כי הילד אינו מתאים להשתתף במסגרת הצהרון. וזאת בשל סיבה חברתית, התפתחותית, משמעתית-התנהגותית ובריאותית, או כל סיבה אחרת שתיראה לצוות המקצועי. כאמור, יהיה המרכז רשאי להפסיק את השתתפותו של הילד בצהרון, וזאת לאחר מתן התראה להורים של שבוע מראש. במקרה כאמור תופסק גביית תשלומים