נהלי רישום למשתתפים בפעילות מונוסון יהוד במתנ"ס לשנת תשפ"ב

תקנון רישום לחוגים לשנת תשפ"ב1. נהלי הרשמה:

• שנת הפעילות במתנ"ס תפתח בתאריך 1.9.21 (חוגים מסוימים יפתחו במועד מאוחר יותר) ותסתיים ב

31.7.22 (למעט תחום המחול שפעילותו תסתיים לאחר מופע הסיום.)

• ההרשמה למכלול החוגים והפעילויות של המתנ"ס תתקיים באמצעות אתר האינטרנט של המתנ"ס,

במקרים מיוחדים בלבד הרישום יתבצע במזכירות המתנ"ס.

• ההרשמה לחוגים היא על בסיס "כל הקודם זוכה," מספר המקומות בכל קבוצה מוגבל.

• שיעור שיבוטל ע"י המדריך או המתנ"ס יוחזר במועד אחר (כולל ימי שישי/ שיעור כפול/ אוגוסט.)

• לא יינתן החזר שיעור או החזר כספים בגין היעדרות משתתף – ניתן לבטל את ההשתתפות

בפעילות (החזרה לפעילות היא על בסיס מקום פנוי.)

• לידיעתכם, בחישוב המחיר שוקללו חופשות החגים, ובימים אלו לא תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי בגינם.

• פתיחת חוג והמשכיותו מותנה במספר מינימלי של משתתפים. המתנ"ס רשאי לסגור חוג במהלך השנה

במידה ומספר המשתתפים לא הגיע למינימום ההפעלה שנקבע.

• שיעורי ניסיון הם ללא עלות, לא ניתן להגיע ליותר משיעור ניסיון אחד לאותו החוג .

• במידה ויתבצע רישום לחוג שיעור ניסיון יחויב בתשלום.

• בחוגים מסוימים יגבה תשלום עבור שיעור ניסיון.


2.אופן התשלום:

• התשלום לחוגים יתבצע בתשלומים חודשיים מיום הרישום ועד לחודש יולי 2022 כולל.

• התשלום לחוג יתבצע בתשלום מראש בכרטיס אשראי (חיוב מידי חודש בחודשו שאיננו תופס את

מסגרת האשראי) בצ'קים לכל השנה. על צ'קים חוזרים תגבה עמלת צ'ק חוזר בהתאם לתעריף הבנק.

• במידה והרישום יתבצע באמצע החודש יחויב המשתתף באופן יחסי על השתתפותו – תשלום זה

יתבצע במזומן או שיצטרף לתשלום שבחודש העוקב.

• מחיר החוגים, כפי שמצוין בחוברת/אתר, הינו מחיר שנתי המתורגם לעלות ממוצעת חודשית. בנוסף

בחלק מהחוגים יגבה המתנ"ס דמי רישום והעשרה בתחילת השנה. (דמי הרישום לא יוחזרו במקרה של

עזיבה במהלך השנה) בחלק מהחוגים תידרש רכישת ציוד/ערכות/ביגוד/שירות ע"י המתנ"ס, אשר לא כלולים במחיר החוג אך הינם חובה ותנאי להשתתפות בחוג.

היה ומסיבה כלשהי תתבטל ההשתתפות בחוג / החוג ייסגר מכל סיבה שהיא הערכה תישאר בידי המשתתף אשר לא יהיה זכאי להחזר בגינה.

• במהלך השנה יתכנו מופעים ואירועים מיוחדים אשר יערכו במהלך השנה ובסיומה יהיו כרוכים בתשלום

נוסף למחיר החוג. אין חובת השתתפות בהם.

• יורשה להשתתף בחוג רק מי שסיים את כל תהליך ההרשמה והתשלום לכל השנה, ואין כנגדו חובות

משנים קודמות.

• חוב בגין תשלום שלא כובד ולא יסודר על ידי הנרשם תוך שבוע ימים ממועד התשלום המקורי השתתפות

הנרשם בפעילות תופסק באופן מידי.

3. הנחות:

• הנחות ניתנות בהתאם לנוהל הנחות של מתנ"ס יהוד המפורסם באתר האינטרנט

• הנחות חוג נוסף/ משתתף נוסף: 5% לכל חוג כולל ילד ראשון

• במידה ואחד החוגים יתבטל ההנחה תבוטל

בקשה להנחה מיוחדת תתבצע באמצעות טופס הנחה במזכירות ותוגש לוועדת הנחות. רק טפסים מלאים

יכובדו ע"י הוועדה .


• ועדת הנחות אחרונה תתקיים בדצמבר 2021 לאחר מכן לא יינתנו הנחות.

• אין כפל הנחות

4. ביטול השתתפות:

• ניתן לפרוש מהחוג באמצעות הודעה בכתב למזכירות המתנ"ס (טופס הביטול נמצא באתר האינטרנט –

קטגוריה טפסים)

• ללא הודעה בכתב יחשב המשתתף כממשיך לכל דבר. יש לוודא במזכירות שטופס הביטול התקבל - לא

יתקבלו ביטולי חוגים רטרואקטיבית והחזר כספי בגינם.

• לא ניתן לבטל חוג לאחר תחילתו של החודש - הביטול יכנס לתוקפו בתום החודש בו הוגשה בקשת

הביטול.

• מומלץ להגיש את הבקשה עד 22 בכל חודש בכדי להימנע מחיוב האשראי.

• ניתן לבטל השתתפות בחוג עד לתאריך ,31/03/2022 לאחר מכן לא יתקבלו ביטולים ולא יינתן החזר

כספי. (למעט ביטול חוג בשל מצב בריאותי- יש להציג אישורים רפואיים) ניתן יהיה לעבור מחוג לחוג.

• המתנ"ס יגבה דמי טיפול לביטול השתתפות בחוג בסך 100 ₪ למעט המקרה שהביטול נעשה

עבור פעילות בחודש ספטמבר 2021 שאז לא ייגבו דמי ביטול. כולל ביטולים עקב נגיף הקורונה

כל עוד הנחיות הממשלה מאפשרות קיום חוגים.

• נהלי קורונה

• היעדרות משתתף בעקבות כניסה לבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות לא תזכה את המשתתף בהחזר

כספי.

• במקרה בו יתבטל שיעור עקב כניסת המדריך לבידוד או כניסת הקבוצה כולה לבידוד והפעילות לא

תועבר באופן מקוון יעשה המתנ"ס מאמצים למצוא מועד חלופי להשלמת השיעורים, במידה ולא ימצא

מועד חלופי יתבצע החזר כספי.


5. הצהרת בריאות:

• הנני מצהיר כי ילדי נבדק לאחרונה ע"י רופא ונמצא כשיר לכל פעילות גופנית.

• הנני מתחייב להודיע על כל שינוי במצבו הבריאותי של ילדי למדריך ולמזכירות המתנ"ס.

• ידוע לי כי האחריות לנזקים שיגרמו לילדי עקב ליקוי במצב הבריאותי בעת פעילות מטעם המתנ"ס תחול

עליי בלבד.

• ידוע לי כי המתנ"ס מבוטח בביטוח צד ג' ואין לחוג/פעילות ביטוח תאונות אישיות

• אני מוסר הצהרה זו מרצוני לאחר שהבנתי את תוכנה.

6. הפסקת השתתפות על ידי המתנ"ס:

• המתנ"ס יהא רשאי להחליט על פי שיקול דעת המדריך ומנהל התחום כי הילד/ה אינו מתאים להשתתף

במסגרת החוג וזאת בשל סיבה חברתית, מקצועית, משמעתית- התנהגותית, בריאותית, או כל סיבה

אחרת שתיראה לצוות המקצועי. כאמור, יהיה המתנ"ס רשאי להפסיק את השתתפותו של הילד בחוג, וזאת לאחר מתן התראה להורים של שבוע מראש. במקרה כאמור תופסק גביית התשלומים מההורים
בגין ההשתתפות החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.

• במקרים בהם הילד/ה ינהג/ו באלימות כלשהי, הנהלת המתנ"ס תהא רשאית להשעות את הילד/ה

מידית ללא התראה מוקדמת.