נהלי רישום לצהרוני גני הילדים - 2021-22 אוגוסט

נהלי רישום למשתתפים בפעילות

במתנ"ס יהוד מונוסון לשנת תשפ"ב

 

תקנון רישום לצהרוני גני הילדים לשנת תשפ"ב

הצהרונים שמפעיל המתנ"ס מלווים ומפוקחים על ידי רשת

"צהריים טובים" של החברה למתנ"סים

 • *מיקום ומועדי פעילות:

 • *צהרוני המתנ"ס יחלו לפעול החל מתאריך 1/9/2021 ועד לתאריך 30/6/2022 בגני הילדים.

 • *שעות הפעילות בצהרון גני הילדים: בימים א'-ה' החל מהשעה 14:00 ועד השעה 17:00.

 • *בחופשות במהלך השנה הפעילות תתקיים בין השעות 07:45 ועד 16:30 (בהתאם ללוח החופשות).

 • *בערבי חג אין פעילות בצהרונים ובימי חול המועד יופעלו הצהרונים על פי לוח חופשות של משרד התמ"ת אשר יחולק בתחילת שנה"ל ויפורסם באתר המתנ"ס.

 • *כ- 3 פעמים במהלך השנה הפעילות בגן תסתיים מוקדם עקב התארגנות גננות הבוקר למסיבות. בימים אלו יופעל הצהרון משעת סיום הגן ועד השעה 15:00. במקרה ושני הגנים הצמודים חוגגים בו זמנית, לא יופעל הצהרון כלל.

 • *בצהרון בו יש איסוף ילדים מגנים סמוכים, יהא המתנ"ס רשאי להוציאם לפני השעה 14:00 מהגן.

 • *לתשומת ליבכם – הקייטנות בחגים הן במסגרת "בתי הספר של משרד החינוך". במידה ויהיה רישום מוגבר ויהיו שני גנים במתחם, בשעות הבוקר, שיבוץ ילדי כל המתחם יעשה בהתאם לגן האם ולא לגן הצהרון.

 • *המרכז יהיה רשאי לשנות את מיקום הצהרון בטווח הסביר בשל נסיבות חריגות או בשל אילוצים

 • *מובהר בזאת כי לא יופעל צהרון עבור קבוצה של פחות מ – 22 ילדים, במידה וירשמו פחות ילדים למתנ"ס נשמרת הזכות לאחד בין הגנים הסמוכים או לחילופין לבטל את פתיחת הצהרון.

 • *הצוותים אינם רשאים לבצע הולכה מגן שאינו נמצא בסמיכות / במתחם של הצהרון.

פיזור הילדים בתום יום הפעילות בצהרון:

 • *ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון לא יאוחר מהשעה 17:00 ובחופשות עד השעה 16:30.  

 • *בגין כל רבע שעה של איחור באיסוף הילד יחויבו ההורים בתשלום של 40 ₪.

 • *ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יחויבו בהוצאת הילד מן הצהרון.

 

 • *קבלת הילד/ה תיעשה על ידי אחד מההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם בכתב על גבי טופס איסוף ילד מהצהרון הנמצא אצל מובילת הצהרון.

 • *קבלת ילד/ה מהצהרון על ידי מי מאחיו תתאפשר רק לאחים מלווים מגיל 12 ומעלה. יש לפנות לרכזת הצהרונים למתן אישור חריג.

 • *קבלת הילד/ה להורים פרודים ו/או גרושים, תתאפשר לשני ההורים או מי מטעמם בהתאם להחלטת בית משפט בדבר הסדרי ראייה – עותק של החלטת בית המשפט יימסר למתנ"ס מראש.

 • *איסוף הילדים יתאפשר רק בתום שעות הפעילות בצהרון.

 • שער הצהרון/דלת הצהרון יישארו נעולים עד השעה 16:00 או עד תום פעילות החוג. החל מהשעה 16:00 ניתן יהיה לאסוף את הילדים. (במקרים חריגים יש לתאם מול צוות הצהרון איסוף מוקדם).

אי הפעלת הצהרון עקב מקרים מיוחדים

 • *בנסיבות של כח עליון או גורם שאינו בשליטת המתנ"ס כגון: פגעי מזג אוויר, מלחמה, וכו' המתנ"ס יפעל בהתאם להוראת הרשויות, החברה למתנ"סים, ועל פי שיקול דעת המתנ"ס, בכפוף לחוות דעת משפטית ולגופו של מקרה וענין. במקרים אלו לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הצהרון.

 • *במידה ותתאפשר פעילות בזמן שביתה במשך יום שלם תידרש תוספת תשלום של 50 ₪ ליום.


 • *נהלי קורונה:

 • המתנ"ס עובד על פי הנחיות משרד הבריאות המתעדכנות מעת לעת והתו הסגול הוראות הקורונה מטילות מגבלות שונות ומשתנות מעת לעת לכן יתכנו שינויים מיידים בפעילות הצהרונים.

 • במידה והצהרון לא יוכל לפעול עקב חיוב בבידוד של הצוות יזוכו ההורים החל מהיום השלישי.

 • במידה וילדי הצהרון יצאו לבידוד והצהרון ימשיך לפעול יזוכו ההורים החל מהיום השישי.

 • *הצהרת בריאות:

 • *ההורים מצהירים בזה כי בריאותו של הילד/ה תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העלולה למנוע את השתתפותו בצהרון ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון.

 • *במידה וקיימת בעיה בריאותית מחובתם של ההורים לדווח לרכזת הצהרונים ולצוות הצהרון.

 • *במקרים של רגישויות, אלרגיות, מגבלות, בעיות רפואיות ופסיכולוגיות, מחלות כרוניות, עיכובים התפתחותיים או הפרעות מהן סובל הילד, ההורים ימסרו לרכזת הצהרונים, מראש, מידע מלא על בריאותו של הילד/ה – בצירוף אישור רפואי. מסירת מידע מדויק מהווה תנאי הכרחי לקבלת הילד/ה לצהרון.

 • *מנות אלרגניות יסופקו בהתאם לתפריט המנות האלרגיות , במידה ולא ניתן לספק מנה אלרגנית בהתאם לילד תינתן אפשרות להורה להביא מנת צהרים מהבית ויינתן זיכוי כספי בהתאם.

 • *ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד/ה לצהרון במקרה של מחלה. כאמור תהא חזרתו/ה של הילד/ה מותנית באישור רפואי שיימסר למובילת הצהרון.

 • *ההורים מצהירים כי ברור להם שעל פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד תרופות כלשהן.

 • *מסגרת הצהרון אינה מצוותת סייעות רפואיות , במידה ולילדך יש סייעת צמודה בבוקר יש לחתום על טופס הסכמה רישום לצהרון מול טלי כהן רכזת צהרונים.

 • *יש לציין כי לא תתאפשר בשום אופן אספקת מזון לתחומי הגן במהלך שעות הפעילות על ידי כל גורם שהוא – כולל ההורים, מלבד מהספק שעמו מתקיימת ההתקשרות לצורך ההזנה.


 • *העברת מידע בין צוות הגן לצוות הצהרון:


 • *ההורה מאשר לצוות הבוקר ולצוות הצהרון להודיע זה לזה על כל מקרה/אירוע חריג.

 • *יש לדווח לצוות החינוכי בצהרון ולרכזת הצהרונים על כל שינוי מצב משפחתי וזאת בשל ההשפעה הרגשית על התנהגותו של ילדכם בעת פעילות הצהרון.

 • *במקרים בהם יעלו צרכים שונים בשיתוף מידע מול צוותי הגן, יתבקשו ההורים לחתום על טופס ויתור סודיות המאפשר העברת מידע רלוונטי בין המסגרות.

 • *ביטוח הילדים: ילדי הצהרון מבוטחים בביטוח של מערכת החינוך הפורמאלית. בנוסף, למתנ"ס יש ביטוח צד ג' באמצעות החברה למתנ"סים.


 • *חוגים:

 • *בצהרון יופעלו שני חוגים בשבוע אשר יבחרו על ידי המתנ"ס. יתכנו שינויים מעת לעת.

 

 • *עלות השתתפות  :

 • *העלות החודשית: 985 ₪. התשלום יבוצע בעשרה תשלומים. המחיר עשוי להשתנות בהתאם להחלטה על רפורמת מחירי הצהרונים, עדכון ישלח בהתאם.

 • *ביטול השתתפות יתבצע בכפוף להגשת הבקשה ובכפוף לתשלום דמי ביטול: על סך 100 ₪

 • *היעדרות משתתף בעקבות כניסה לבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות על פי הנחיות משרד הבריאות לא תזכה את המשתתף בהחזר כספי.
 • *במקרה בו כל הצהרון יכנס לבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות יינתן זיכוי בגין ימים אילו.


 • *התחייבויות המתנ"ס:


 • *צוות הצהרון מונה: מובילה וסייעת עד 28 ילדים.

 • *החל מהילד ה- 29 המתנ"ס ישקיע מאמץ להקצות סייעת נוספת עד השעה 16:30. בימים בהם יחסר כח אדם תתאפשר העברת הסייעת השלישית לצהרון אחר.

 • *במידה ומספר הילדים ישתנה במהלך השנה, יותאם מספר אנשי הצוות למספר הילדים.

 • *במקרים בהם מספר הילדים ישתנה למינימום, תיתכן הפעלת הצהרון עם אשת צוות אחת.

 • *המתנ"ס רשאי להפסיק את פעילות הצהרון באם תהיה עזיבת ילדים ומספר הילדים בצהרון יהיה מינימלי.

 • *הצהרון יופעל על ידי צוות קבוע ומוסמך של המרכז, אולם אין בכך כדי למנוע מן המרכז להפעיל את הצהרון באמצעות ממלאי מקום – אם יהיה צורך בכך.


 • *הפסקת השתתפות על ידי המתנ"ס:


 • *המתנ"ס יהא רשאי להחליט על פי שיקול דעתה של הרכזת הפדגוגית ומנהל המתנ"ס כי הילד אינו מתאים להשתתף במסגרת הצהרון וזאת בשל סיבה חברתית, התפתחותית, משמעתית- התנהגותית, בריאותית, או כל סיבה אחרת שתיראה לצוות המקצועי. כאמור, יהיה המתנ"ס רשאי להפסיק את השתתפותו של הילד בצהרון, וזאת לאחר מתן התראה להורים של שבוע מראש. במקרה כאמור תופסק גביית התשלומים מההורים בגין ההשתתפות בצהרון החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.

 • *במקרים בהם הילד/ה ינהג/ו באלימות כלשהי, הנהלת הצהרון תהא רשאית להשעות את הילד/ה מידית ללא התראה מוקדמת.