נהלי רישום לצהרוני בתי הספר - 2021-22 אוגוסט

 

נהלי רישום למשתתפים בפעילות

במתנ"ס יהוד מונוסון לשנת תשפ"ב

 

תקנון רישום לצהרוני בית הספר תשפ"ב

הצהרונים פועלים בשיתוף עיריית יהוד ובהתאם למתווה שקבע משרד החינוך

 1. זמני הפעילות צהרוני "ניצנים"
 • *הצהרונים בבתי הספר יפעלו החל מתאריך 1.9.2021 ועד לתאריך 30.6.2022.

 • *ימי הפעילות א'-ה' (לא כולל יום שישי) משעת סיום הלימודים ועד השעה 16:45. בימי חופשה יתקיים הצהרון במתכונת קייטנה בין השעות 08:00-16:00 בהתאם ללוח החופשות שיפורסם על ידי משרד החינוך - תוכנית ניצנים.

 • *מובהר בזאת כי לא יופעל צהרון עבור קבוצה של פחות מ – 22 ילדים.

 1. פיזור ילדים בסיום יום פעילות

 • *ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון, לא יאוחר מהשעה 16:45 ובחופשות עד השעה 16:00. בגין איחור יחויבו ההורים בתשלום של 40 ₪.

 • *ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יחויבו בהוצאת הילד מצהרון ביה"ס.

 • *איסוף הילד יעשה מהכיתה בלבד ועל ידי מי מההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים, כי אדם אחר יקבל את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתב, על טופס קבלת ילד מהצהרון אשר נשלח מהמתנ"ס. (בתקופת קורונה האיסוף יתבצע לפי נהלי משרד החינוך/ בריאות משער בית הספר)

 • *איסוף הילד להורים פרודים ו/או גרושים, תתאפשר לשני ההורים או מי מטעמם.

 • *איסוף ילד/ה מהצהרון על ידי מי מאחיו תתאפשר רק לאחים מלווים מגיל 12 ומעלה ובאישור מוקדם של ההורים.

 1. אי הפעלת הצהרון עקב מקרים מיוחדים

 • *בנסיבות של כח עליון או גורם שאינו בשליטת המתנ"ס כגון: פגעי מזג אוויר, מלחמה, וכו' המתנ"ס יפעל בהתאם להוראת הרשויות, החברה למתנ"סים, ועל פי שיקול דעת המתנ"ס, בכפוף לחוות דעת משפטית ולגופו של מקרה וענין. במקרים אלו לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הצהרון.

 • *במידה ותתאפשר פעילות בזמן שביתה במשך יום שלם תידרש תוספת תשלום של 50 ₪ ליום.

 • *במקרה של שביתה- החלטות באשר להפעלת הצהרון יהיו בהתאם למדיניות משרד החינוך והרשות המקומית. בגין ימים אלה יקבע תשלום נוסף. בכל מקרה, הפעלת הצהרון בימי השביתה תחל מהיום הרביעי לשביתה

 • *פתיחת קבוצת צהרון מותנית במינימום נרשמים.

 • נהלי קורונה:

 • המתנ"ס עובד על פי הנחיות משרד הבריאות המתעדכנות מעת לעת והתו הסגול הוראות הקורונה מטילות מגבלות שונות ומשתנות מעת לעת לכן יתכנו שינויים מיידים בפעילות הצהרונים.
 • במידה והצהרון לא יוכל לפעול עקב חיוב בבידוד של הצוות יזוכו ההורים החל מהיום השלישי.

 • במידה וילדי הצהרון יצאו לבידוד והצהרון ימשיך לפעול יזוכו ההורים החל מהיום השישי.

 1. הצהרת בריאות:

 • *ההורים מצהירים בזה כי בריאותו של הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העלולה למנוע את השתתפותו בצהרון ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון.

 • *במידה וקיימת בעיה בריאותית יש לפרט מה היא הבעיה .

 • *במקרים של: רגישויות, אלרגיות, מגבלות, בעיות רפואיות ופסיכולוגיות, מחלות כרוניות, עיכובים התפתחותיים או הפרעות אחרות מהן סובל הילד, ההורים ימסרו לצוות המרכז לגיל הרך, מראש, מידע מלא על בריאות הילד, בצירוף אישור רפואי. מסירת מידע מדויק, כאמור, מהווה תנאי לקבלת הילד לצהרון .

 • *מנות אלרגניות יסופקו בהתאם לתפריט המנות האלרגיות , במידה ולא ניתן לספק מנה אלרגנית

      בהתאם לילד תינתן אפשרות להורה להביא מנת צהריים מהבית.

 • *ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד לצהרון במקרה של מחלה. כאמור, תהא חזרתו של הילד לפעילות בצהרון מותנית באישור רפואי למדריכה המובילה בצהרון.

 • *ההורים מצהירים כי ברור להם, שעל פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד תרופות כלשהן.

 • *ההורים ידרשו לשלם תשלום נוסף , במקרים בהם נדרש לספק אוכל מיוחד או מותאם אישית לאלרגנים.

 • *יש לציין כי לא תתאפשר בשום אופן אספקת מזון לתחומי הגן במהלך שעות הפעילות על ידי כל גורם שהוא, לבד מהספק שעמו מתקיימת התקשרות לצורך ההזנה.

 1. נהלי התשלום

 • *התשלום לצהרון יתבצע בתשלומים חודשיים מיום הרישום ועד לחודש יוני/יולי 2021 כולל.

 • *התשלום לחוג יתבצע בתשלום מראש בכרטיס אשראי (חיוב מידי חודש בחודשו שאיננו תופס את מסגרת האשראי) בצ'קים לכל השנה או במזומן (תשלום מראש לכל השנה). במידה והרישום יתבצע באמצע החודש יחויב המשתתף באופן יחסי על השתתפותו – תשלום זה יתבצע במזומן או שיצטרף לתשלום שבחודש העוקב.

 • *יורשה להשתתף בצהרון רק מי שסיים את כל תהליך ההרשמה והתשלום לכל השנה, ואין כנגדו חובות משנים קודמות.

 • *על צ'קים חוזרים תגבה עמלת צ'ק חוזר בהתאם לתעריף הבנק.

 1. ביטול או שינוי הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים:

 • *החל מתאריך 16.8.20 ועד 30.9.20 לא ניתן לבטל את ההשתתפות בצהרון לחודש ספטמבר ולא יינתנו החזרים כספיים בגין חודש זה.

 • *החל מתאריך 01.10.20 ניתן לבטל השתתפות הילד בצהרון ע"י הודעה בכתב שתימסר באופן ידני במזכירות המתנ"ס עד ה- 15 לכל חודש בחיוב דמי ביטול בסך 100 ₪.

 • *לא יינתן זיכוי על ביטול השתתפות לחלק יחסי של החודש .

 • *לא יינתנו החזרים במקרה של מחלת ילד ו/או היעדרות מהצהרון וכן לא על ימי שביתה

 1. ביטוח הילדים :

ילדי הצהרון מבוטחים בביטוח של מערכת החינוך הפורמאלית. בנוסף, למתנ"ס יש ביטוח צד ג` באמצעות החברה למתנ"סים.

 

 1. עלות ההשתתפות :

 • *העלות החודשית: 835 ₪ לכיתות א'-ב', לכיתות ג' 985 ₪,  התשלום יבוצע בעשרה תשלומים. המחיר עשוי להשתנות בהתאם להחלטה על רפורמת מחירי הצהרונים, עדכון ישלח בהתאם.

 • *ביטול השתתפות ביוזמת הורים יתבצע בכפוף להגשת הבקשה ובכפוף לתשלום דמי ביטול: על סך 150 ₪.

 • *צהרוני ניצנים מסובסדים ע"י משרד החינוך (לא תתקיים ועדת הנחות)


 1. נהלי התנהגות
 • *במקרים בהם הילד ינהג באלימות כלשהי, הנהלת הצהרון תהיה רשאית להשעות את הילד מידית לתקופה קצרה לא התראה מוקדמת.

 • *המרכז יהא רשאי להחליט, על פי שיקול דעתם של מנהלי המסגרת, מנהל/ת הצהרונים ומנהל המתנ"ס, כי הילד אינו מתאים להשתתף במסגרת הצהרון. וזאת בשל סיבה חברתית, התפתחותית, משמעתית-התנהגותית ובריאותית, או כל סיבה אחרת שתיראה לצוות המקצועי. כאמור, יהיה המרכז רשאי להפסיק את השתתפותו של הילד בצהרון, וזאת לאחר מתן התראה להורים של שבוע מראש. במקרה כאמור תופסק גביית תשלומים