נהלים לצהרוני גני הילדים ובתי הספר לשנת תשפ"ה - 24/25

זמני פעילות הצהרונים:

• צהרוני הגנים יחלו לפעול החל מתאריך 1/9/2024 ועד לתאריך 31/07/2025. בימים א'- ה' החל מהשעה 14:00 ועד השעה 17:00
• צהרוני בתי הספר יחלו לפעול החל מתאריך 01/09/2024 ועד לתאריך 30/06/2025 בימים א'-ה' משעה 12:45 ועד השעה 16:45
• במידה והפעילות בגן / בביה"ס תסתיים מוקדם מהשעות שצוינו לעיל מחויב המתנ"ס להפעיל את המסגרת בגנים 3 שעות, וביה"ס 4 שעות ולא מעבר לכך.
• בחופשות, בימי חול המועד יופעלו הצהרונים על פי לוח חופשות אשר יחולק בתחילת שנה"ל ויפורסם באתר המתנ"ס. (יתכנו שינויים בלוח החופשות בהתאם לשינויים של משרד החינוך).
• בערבי חג אין פעילות בצהרונים.
• בהתאם לבקשת הצוות החינוכי בשעות הבוקר יתכן כי פעילות הגן/ביה"ס תסתיים מוקדם עקב התארגנות צוות הבוקר לאירועים, ימי הורים וכו'. בימים אלו תסתיים פעילות הצהרון בשעה מוקדמת או לא תתקיים בכלל ולא יוחזר תשלום על ימים ושעות אלה.
• המתנ"ס יהיה רשאי לשנות את מיקום הצהרון בטווח הסביר בשל נסיבות חריגות או בשל אילוצים. 

 

מספר משתתפים בצהרון:

• הרישום לצהרון מתבצע בהתאם למסגרת בה נמצא/ת הילד/ה בשעות הבוקר בלבד. אין אפשרות להעביר ילדים בין מסגרות הצהרונים או בתי הספר.
• מובהר בזאת כי לא יופעל צהרון עבור קבוצה של פחות מ- 21 ילדים.
• במידה ומספר הילדים יהיה נמוך מהמינימום הנדרש, למתנ"ס נשמרת הזכות לאחד גנים / כיתות סמוכות / ילדים ממספר שכבות למסגרת אחת מאותו בית הספר. לחילופין לבטל את פתיחת הצהרון.
• במהלך השנה שומר לעצמו המתנ"ס את הזכות לסגור או לאחד צהרונים / קבוצות אשר יחרגו ממינימום המשתתפים הנדרש וזאת בהודעה מראש של שבוע ימים.
• לתשומת ליבכם - הקייטנות בחגים ובחופש הגדול מתקיימות במסגרת משרד החינוך. שיבוץ הילדים יעשה בהתאם לגן/כיתת הבוקר ולא לפי מסגרת הצהרון.
• הצוותים אינם רשאים לבצע הולכה מגן שאינו נמצא בסמיכות / במתחם של הצהרון.

 

כ"א בצהרונים:

• הצהרון יופעל על ידי צוות קבוע ומוסמך, אולם אין בכך כדי למנוע מהמתנ"ס העירוני להפעיל את הצהרון באמצעות ממלאי מקום – אם יהיה צורך בכך.
• בגני הילדים: צוות הצהרון מונה מוביל/ה וסייע/ת עד 28 ילדים. החל מהילד/ה ה- 29 המתנ"ס ישקיע מאמץ להקצות סייעת נוספת עד השעה 16:30. בימים בהם יחסר כח אדם תתאפשר העברת הסייעת השלישית לצהרון אחר.
• בצהרוני בתי הספר: צוות הצהרון מונה מוביל/ה וסייע/ת עד 35 ילדים. במידה ומס' הילדים נמוך מ- 28 רשאי המתנ"ס להפעיל את המסגרת עם מוביל/ה בלבד וזאת בהתאם למתווה "ניצנים" משרד החינוך.
• במידה ומספר הילדים ישתנה במהלך השנה, יותאם מספר אנשי הצוות למספר הילדים.

 

פיזור הילדים בתום יום הפעילות בצהרון:

• שער הצהרון/דלת הצהרון יישארו נעולים עד השעה 16:00 או עד תום פעילות החוג. החל מהשעה 16:00 ניתן יהיה לאסוף את הילדים. (במקרים חריגים יש לתאם מול צוות הצהרון איסוף מוקדם).
• ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון במועד, ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יביאו ל הוצאת הילד מן הצהרון.
• קבלת הילד/ה תיעשה על ידי אחד מההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם בכתב על גבי טופס איסוף ילד מהצהרון הנמצא אצל מובילת הצהרון.
• קבלת ילד/ה מהצהרון על ידי מי מאחיו תתאפשר רק לאחים מלווים מגיל 12 ומעלה.
• קבלת הילד/ה להורים פרודים ו/או גרושים, תתאפשר לשני ההורים או מי מטעמם בהתאם להחלטת בית משפט בדבר הסדרי ראייה – עותק של החלטת בית המשפט יימסר למתנ"ס מראש. במידה ובני הזוג ירצו להוסיף קרובי משפחה נוספים למטרות האיסוף על שני בני הזוג לאשר זאת בכתב. 

 

העברת מידע בין צוות הבוקר לצוות הצהרון:

• ההורה מאשר לצוות הבוקר ולצוות הצהרון להודיע זה לזה על כל מקרה/אירוע חריג.
• יש לדווח לצוות החינוכי בצהרון ולרכזת הצהרונים על כל שינוי מצב משפחתי וזאת בשל ההשפעה הרגשית על התנהגותו של ילדכם בעת פעילות הצהרון.
• במקרים בהם יעלו צרכים שונים בשיתוף מידע מול צוותי הצהרון יתבקשו ההורים לחתום על טופס ויתור סודיות המאפשר העברת מידע רלוונטי בין המסגרות.

 

הפסקת השתתפות על ידי המתנ"ס:

• המתנ"ס יהא רשאי להחליט על פי שיקול דעת מנהל/ת התחום כי המשתתפ/ת אינו מתאים להשתתף במסגרת הפעילות וזאת בשל סיבה חברתית, מקצועית, משמעתית-התנהגותית, בריאותית או כל סיבה אחרת שתיראה לצוות המקצועי. המתנ"ס רשאי להפסיק את השתתפות לאחר מתן התראה מראש. במקרה זה תופסק גביית התשלומים בגין ההשתתפות החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.
• במקרים בהם המשתתף/ת או מי מבין משפחתו ינהג/ו באלימות כלשהי, הנהלת המתנ"ס תהא רשאית להשעות את המשתתף/ת מידית ללא התראה מוקדמת.
• ילדים שיעזבו את הצהרון עקב בעיות התנהגות יחסמו במערכת ההרשמה ולא יוכלו להירשם עתידית למסגרות הצהרון ללא שיחה עם מנהל/ת התחום.

 

חוגים בצהרון:

• בצהרון יופעל חוג אחד בשבוע אשר יבחר על ידי המתנ"ס. יתכנו שינויים מעת לעת.
• במהלך השנה רשאי המתנ"ס להחליף את מפעילי החוג בהתאם לשיקולו המקצועי.

 

הצהרת הבריאות:

• במקרים של רגישויות, אלרגיות, מגבלות, בעיות רפואיות ופסיכולוגיות, מחלות כרוניות, עיכובים התפתחותיים מהן סובל הילד, באחריות ההורים למסור למנהלת הצהרונים בתחילת השנה מידע מלא על בריאותו של הילד/ה. מסירת מידע מדויק בצרוף אישור רפואי מהווה תנאי הכרחי לקבלת הילד/ה לצהרון.
• מסגרת הצהרון איננה משלבת סייעות רפואיות. במידה ולילדך יש סייעת צמודה בבוקר יש לחתום על טופס פרטים והסכמה מיוחד לרישום לצהרון אצל מנהלת התחום במתנ"ס.
• הורים לילדים עם אלרגיה מסכנת חיים מחויבים להשאיר מזרק אפיפן בצהרון וליידע את הצוות החינוכי.
• מנות אלרגניות יסופקו בהתאם לתפריט המנות האלרגנ יות שאושרו ע"י משרד הבריאות לספק.

בגני הילדים: במידה ולא ניתן לספק מנה אלרגנית בהתאם לסוג האלרגיה תינתן אפשרות להורה להביא מנת צהרים מהבית ולא ינתן זיכוי כספי בהתאם.
בבתי הספר: אין אפשרות להביא אוכל מהבית/ לחמם בכותלי בית הספר ולקבל זיכוי כספי.

• על פי הוראת משרד הבריאות אין להוציא מזון מהצהרון.
• לא תתאפשר בשום אופן אספקת מזון לתחומי הצהרון במהלך שעות הפעילות על ידי כל גורם שהוא כולל ההורים, מלבד מהספק שעמו מתקיימת ההתקשרות לצורך ההזנה.
• המתנ"ס מבוטח בביטוח צד ג' בלבד. (הילדים מבוטחים בביטוח תאונות אישיות של משרד החינוך שחל כל השנה)

הנני מצהיר כי ילדי נבדק לאחרונה ע"י רופא ונמצא/ת כשיר לכל פעילות. הנני מתחייב להודיע על כל שינוי במצבו הבריאותי של ילדי למנהלת התחום ולצוות הצהרון.

אני מוסר הצהרה זו מרצוני לאחר שהבנתי את תוכנה.