כללי

תקנון רישום לצהרונים תשפ"ג

נהלי רישום למשתתפים בפעילות

במתנ"ס יהוד מונוסון לשנת תשפ"ג

 

משתתפים יקרים, אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם למתנ"ס העירוני שלנו. צוות המתנ"ס השקיע זמן רב ומשאבים רבים על מנת להביא עבורכם שפע של תחומי עניין ופעילויות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר.

אנו מבקשים שתקראו את תקנון הרישום בעיון רב, ועומדים לרשותכם בכל שאלה ועניין במזכירות המתנ"ס. שנת פעילות מוצלחת לכולנו

הנהלת המתנ"ס העירוני

 

תקנון רישום ותשלום פעילויות המתנ"ס

תשלום לפעילות:

 • ההרשמה למכלול הפעילויות של המתנ"ס תתקיים באמצעות אתר האינטרנט של המתנ"ס
 • התשלום לפעילויות המתנ"ס יתבצע מראש עד לסיום השנה – אין אפשרות לשלם במזומן חודש בחודשו.
 • אופן התשלום:
 1. בכרטיס אשראי -חיוב מידי חודש בחודשו שאיננו תופס את מסגרת האשראי.
 2. צ'קים לכל השנה - על צ'קים חוזרים תגבה עמלת צ'ק חוזר בהתאם לתעריף הבנק.
 3. מזומן – בהתאם להנחיות חוק המזומן בזמן התשלום.
 • במידה והרישום יתבצע באמצע החודש יחויב המשתתף באופן יחסי על השתתפותו, תשלום זה יתבצע במזומן או שיצטרף לתשלום שבחודש העוקב.
 • חוב בגין תשלום שלא כובד ולא יסודר על ידי הנרשם תוך שבוע ימים ממועד התשלום המקורי השתתפות הנרשם בפעילות תופסק באופן מידי.
 • יורשה להשתתף בפעילות רק מי שסיים את כל תהליך ההרשמה והתשלום לכל השנה, ואין כנגדו חובות משנים קודמות.

 

ביטול השתתפות

 • ניתן לבטל השתתפות בחוג באמצעות הודעה בכתב למזכירות המתנ"ס (טופס הביטול נמצא באתר האינטרנט – קטגוריה טפסים)
 • ללא הודעה בכתב יחשב המשתתף כממשיך לכל דבר. יש לוודא במזכירות שטופס הביטול התקבל במזכירות המתנ"ס.  לא יתקבלו ביטולי חוגים רטרואקטיבית והחזר כספי בגינם.
 • לא ניתן לבטל פעילות לאחר תחילתו של החודש - הביטול יכנס לתוקפו בתום החודש בו הוגשה בקשת הביטול.
 • המתנ"ס יגבה דמי טיפול לביטול השתתפות בחוג בסך 100 ₪ למעט המקרה שהביטול נעשה תוך 14 יום מההרשמה שאז לא ייגבו דמי ביטול.
 • יש להגיש את בקשת הביטול  עד 20  בכל חודש בכדי להימנע מחיוב האשראי

 

 

 

 • בחוגים בלבד -  ניתן לבטל השתתפות עד לתאריך 31.03.2023, לאחר מכן לא יתקבלו ביטולים ולא יינתן החזר כספי. (למעט ביטול חוג בשל מצב בריאותי- יש להציג אישורים רפואיים) ניתן יהיה לעבור מחוג לחוג במידה ויש מקום בחוג המבוקש.
 • מרבית מהחוגים והפעילויות נמשכים עד סוף חודש יולי. ניתן להודיע על ביטול חודש יולי בהתאם לנהלים מלבד בתחום המחול.

 

הנחות:

 • הנחות ניתנות בהתאם לנוהל הנחות של מתנ"ס יהוד המפורסם באתר האינטרנט
 • הנחות אוטומטיות לחוג/פעילות נוספת או למשתתף נוסף מאותה המשפחה: 5% החל מהילד הראשון  (בחוגים מסוימים רשאית הנהלת המתנ"ס לבטל הנחה זו).
 • ההנחה זו איננה תקפה בצהרוני ניצנים המסובסדים ע"י משרד החינוך, ברישום לקב' עמותת "מכבי"
 • במידה ואחד החוגים יתבטל ההנחה תבוטל
 • ועדת הנחות – ניתן להגיש בקשה לוועדת הנחות באמצעות טופס הנחה ולצרף אליו את המסמכים הנדרשים – רק לאחר הגשה מלאה של המסמכים תדון הוועדה בבקשה.
 • אין כפל הנחות

 

נהלי קורונה

המתנ"ס עובד על פי הנחיות משרד הבריאות המתעדכנות מעת לעת לכן יתכנו שינויים בנוהל:

 • היעדרות משתתף בעקבות כניסה לבידוד אישי על פי הנחיות משרד הבריאות לא תזכה את המשתתף בהחזר כספי.
 • בחוגים - במקרה בו יתבטל שיעור עקב כניסת המדריך לבידוד או כניסת הקבוצה כולה לבידוד המתנ"ס יעשה מאמצים למצוא מועד חלופי להשלמת השיעורים,  במידה ולא ימצא מועד חלופי יתבצע החזר כספי.
 • בצהרונים - במידה והצהרון לא יוכל לפעול עקב חיוב בבידוד של צוות הגן וילדי הגן יזוכו ההורים מהיום השני.
 • בצהרונים - במידה וילדי הצהרון יצאו לבידוד ופעילות הצהרון תמשיך כסדרה  יזוכו ההורים החל מהיום החמישי.

 

 

אי הפעלה עקב מקרים מיוחדים

בנסיבות של כח עליון או גורם שאינו בשליטת המתנ"ס כגון: פגעי מזג אוויר, מלחמה, וכו' המתנ"ס יפעל בהתאם להוראת הרשויות, החברה למתנ"סים, ועל פי שיקול דעת המתנ"ס, בכפוף לחוות דעת משפטית ולגופו של מקרה וענין. במקרים אלו לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הצהרון.

הפסקת השתתפות על ידי המתנ"ס:

 • המתנ"ס יהא רשאי להחליט על פי שיקול דעת המדריך ומנהל התחום כי המשתתפ/ת אינו מתאים להשתתף במסגרת הפעילות וזאת בשל סיבה חברתית, מקצועית, משמעתית- התנהגותית, בריאותית, או כל סיבה אחרת שתיראה לצוות המקצועי. המתנ"ס רשאי להפסיק את השתתפות לאחר מתן התראה מראש. במקרה זה תופסק גביית התשלומים בגין ההשתתפות החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.
 • במקרים בהם המשתתף/ת ינהג/ו באלימות כלשהי, הנהלת המתנ"ס תהא רשאית להשעות את המשתתף/ת מידית ללא התראה מוקדמת.

 

 

תוספת נהלים לצהרוני גני הילדים ובתי הספר לשנת תשפ"ג

 

כללי:

 • הצהרונים יחלו לפעול החל מתאריך 1/9/2022 ועד לתאריך 31/07/2023.
 • שעות הפעילות: בצהרון גני הילדים: בימים א'-ה' החל מהשעה 14:00 ועד השעה 17:00. בצהרוני בתי הספר: בימים א'- ה' מתום הלימודים ועד השעה 16:45
 • מובהר בזאת כי לא יופעל צהרון עבור קבוצה של פחות מ – 22 ילדים, במידה וירשמו פחות ילדים למתנ"ס נשמרת הזכות לאחד גנים/כיתות סמוכים או לחילופין לבטל את פתיחת הצהרון.
 • בערבי חג אין פעילות בצהרונים. בחופשות, בימי חול המועד ובאיסרו חג יופעלו הצהרונים על פי לוח חופשות אשר יחולק בתחילת שנה"ל ויפורסם באתר המתנ"ס.
 • מספר פעמים במהלך השנה הפעילות בגן/צהרון תסתיים מוקדם עקב התארגנות צוות הבוקר לאירועים, ימי הורים וכו'. בימים אלו תסתיים פעילות הצהרון בשעה מוקדמת. במקרה ושני הגנים הצמודים לא חוגגים בו זמנית, לא יופעל הצהרון כלל.
 • הצוותים אינם רשאים לבצע הולכה מגן שאינו נמצא בסמיכות / במתחם של הצהרון. בצהרון בו יש איסוף ילדים מגנים סמוכים, יהא המתנ"ס רשאי להוציאם לפני השעה 14:00 מהגן.

 

פיזור הילדים בתום יום הפעילות בצהרון:

 • שער הצהרון/דלת הצהרון יישארו נעולים עד השעה 16:00 או עד תום פעילות החוג. החל מהשעה 16:00 ניתן יהיה לאסוף את הילדים. (במקרים חריגים יש לתאם מול צוות הצהרון איסוף מוקדם).
 • ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון במועד, ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יחויבו בהוצאת הילד מן הצהרון.
 • קבלת הילד/ה תיעשה על ידי אחד מההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם בכתב על גבי טופס איסוף ילד מהצהרון הנמצא אצל מובילת הצהרון.

 

 

 

 

 

 • קבלת ילד/ה מהצהרון על ידי מי מאחיו תתאפשר רק לאחים מלווים מגיל 12 ומעלה.
 • קבלת הילד/ה להורים פרודים ו/או גרושים, תתאפשר לשני ההורים או מי מטעמם בהתאם להחלטת בית משפט בדבר הסדרי ראייה – עותק של החלטת בית המשפט יימסר למתנ"ס מראש.

 

אי הפעלת הצהרון עקב מקרים מיוחדים

בנסיבות של כח עליון או גורם שאינו בשליטת המתנ"ס כגון: פגעי מזג אוויר, מלחמה, וכו' המתנ"ס יפעל בהתאם להוראת הרשויות, החברה למתנ"סים, ועל פי שיקול דעת המתנ"ס, בכפוף לחוות דעת משפטית ולגופו של מקרה וענין. במקרים אלו לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הצהרון.

 

פעילות בחופשות:

 • בהתאם ללוח החופשות שיפורסם במהלך השנה יתקיימו בצהרונים ימים ארוכים בחופשות

 בגני הילדים יפעל הצהרון בין השעות 07:45 ועד 16:30

בבתי הספר יפעל הצהרון בין השעות 08:00 ועד 16:00

 • בחופשות בו תפעל הקייטנה בהתאם למתווה משרד החינוך (חנוכה, פסח, חופש גדול) הקייטנה תפתח ב

בגנים בשעה 7:30, ביה"ס בשעה 08:00.

 • המרכז יהיה רשאי לשנות את מיקום הצהרון בטווח הסביר בשל נסיבות חריגות או בשל אילוצים.
 • לתשומת ליבכם – הקייטנות בחגים הן במסגרת "בתי הספר של משרד החינוך". במידה ויהיה רישום מוגבר ויהיו שני גנים במתחם, בשעות הבוקר, שיבוץ ילדי כל המתחם יעשה בהתאם לגן האם ולא לגן הצהרון.

 

התחייבויות המתנ"ס:

 • צוות הצהרון מונה מובילה וסייעת עד 28 ילדים.
 • החל מהילד ה- 29 המתנ"ס ישקיע מאמץ להקצות סייעת נוספת עד השעה 16:30. בימים בהם יחסר כח אדם תתאפשר העברת הסייעת השלישית לצהרון אחר.
 • הצהרון יופעל על ידי צוות קבוע ומוסמך של המרכז, אולם אין בכך כדי למנוע מן המרכז להפעיל את הצהרון באמצעות ממלאי מקום – אם יהיה צורך בכך.
 • במידה ומספר הילדים ישתנה במהלך השנה, יותאם מספר אנשי הצוות למספר הילדים.

 

 

 • המתנ"ס רשאי להפסיק את פעילות הצהרון באם תהיה עזיבת ילדים ומספר הילדים בצהרון יהיה מינימלי וזאת בהתראה מראש של חודש ימים.
 • בצהרון יופעל חוג אחד בשבוע אשר יבחר על ידי המתנ"ס. יתכנו שינויים מעת לעת.

 

העברת מידע בין צוות הבוקר לצוות הצהרון:

 • ההורה מאשר לצוות הבוקר ולצוות הצהרון להודיע זה לזה על כל מקרה/אירוע חריג.
 • יש לדווח לצוות החינוכי בצהרון ולרכזת הצהרונים על כל שינוי מצב משפחתי וזאת בשל ההשפעה הרגשית על התנהגותו של ילדכם בעת פעילות הצהרון.
 • במקרים בהם יעלו צרכים שונים בשיתוף מידע מול צוותי הגן, יתבקשו ההורים לחתום על טופס ויתור סודיות המאפשר העברת מידע רלוונטי בין המסגרות.

 

הצהרת הבריאות:

 • הנני מצהיר כי אני / ילדי נבדק/תי  לאחרונה ע"י רופא ונמצא/תי כשיר לכל פעילות.
 • הנני מתחייב להודיע על כל שינוי במצבו הבריאותי שלי/ ילדי למדריך ולמנהל התחום.
 • ידוע לי כי האחריות לנזקים שיגרמו לי/ילדי עקב ליקוי במצב הבריאותי בעת הפעילות מטעם המתנ"ס תחול עליי בלבד.
 • ידוע  לי כי המתנ"ס מבוטח בביטוח צד ג' ואין למשתתף ביטוח תאונות אישיות
 • ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד/ה לצהרון במקרה של מחלה. כאמור תהא חזרתו/ה של הילד/ה מותנית באישור רפואי שיימסר למובילת הצהרון.
 • ההורים מצהירים כי ברור להם שעל פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד תרופות כלשהן.
 • מסגרת הצהרון אינה מצוותת סייעות רפואיות , במידה ולילדך יש סייעת צמודה בבוקר יש לחתום על טופס הסכמה מיוחד לרישום לצהרון אצל מנהלת התחום במתנ"ס.
 • במקרים של רגישויות, אלרגיות, מגבלות, בעיות רפואיות ופסיכולוגיות, מחלות כרוניות, עיכובים התפתחותיים או הפרעות מהן סובל הילד, ההורים ימסרו לרכזת הצהרונים, מראש, מידע מלא על בריאותו של הילד/ה – בצירוף אישור רפואי. מסירת מידע מדויק מהווה תנאי הכרחי לקבלת הילד/ה לצהרון.

 

 

 

 • מנות אלרגניות יסופקו בהתאם לתפריט המנות האלרגניות שאושרו ע"י משרד הבריאות לספק, במידה ולא ניתן לספק מנה אלרגנית בהתאם לסוג האלרגיה תינתן אפשרות להורה להביא מנת צהרים מהבית ויינתן זיכוי כספי בהתאם.
 • יש לציין כי לא תתאפשר בשום אופן אספקת מזון לתחומי הגן במהלך שעות הפעילות על ידי כל גורם שהוא – כולל ההורים, מלבד מהספק שעמו מתקיימת ההתקשרות לצורך ההזנה.
 • אני מוסר הצהרה זו מרצוני לאחר שהבנתי את תוכנה.